Algemene voorwaarden De Goesterij BV.

Algemeen

 • Artikel 1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Goesterij BV en een Opdrachtgever waarop De Goesterij BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Artikel 1.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Goesterij BV, voor de uitvoering waarvan door De Goesterij BV derden dienen te worden betrokken.
 • Artikel 1.3: De toepasselijkheid van eventuele inkoop. of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 • Artikel 1.4: Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Artikel 1.5: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Offertes

 • Artikel 2.1: Offertes, gemaakt door De Goesterij BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende de geldigheidstermijn zoals vermeld in de offertes.
 • Artikel 2.2: Indien een offerte zoals genoemd in Artikel 2.1 wordt aanvaard heeft De Goesterij BV gedurende 3 werkdagen na  ontvangst  van de aanvaarding/aanbetaling, het recht het aanbod te herroepen.
 • Artikel 2.3: Alle in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Artikel 2.3: Indien er sprake is van schrijf/drukfouten, is De Goesterij BV niet verplicht te leveren tegen deze prijs.

Overeenkomst

 • Artikel 3: Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijk bevestiging gedaan door De Goesterij BV of daaraan uitvoering heeft gegeven.

Prijsverhogingen

 • Artikel 4: Als drie maanden verstreken zijn na het sluiten van een overeenkomst en een van de kostprijsfactoren voor De Goesterij BV is meer dan 10% hoger is komen te liggen, dan is De Goesterij BV gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs, na mededelen, in rekening te brengen.

Overmacht

 • Artikel 5.1: Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin De Goesterij BV haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van De Goesterij BV en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door De Goesterij BV gegeven garantie of de verkeer opvattingen aan De Goesterij BV kunnen worden toegerekend.
 • Artikel 5.2: De volgende omstandigheden gelden in ieder geval als overmacht: plotselinge gezondheidsklachten, Natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, waardeverandering buitenlandse valuta, maatregelen van Nationale of internationale overheden, ernstige verkeershinder, falen van voertuig.

Afroeptermijn

 • Artikel 6: Indien tussen De Goesterij BV en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle, veroorzaakt door een niet tijdige afname, redelijke kosten,  aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Herroeping

Bij Levering van producten:

 • Artikel 7.1: Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan de De Goesterij BV bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Artikel 7.2: Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Artikel 7.3: Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de De Goesterij BV. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de wederpartij  het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Artikel 7.4 Indien de wederpartij na afloop van de in artikel 7.2 en 7.3  genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de De Goesterij BV heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 • Artikel 7.5: Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Artikel 7.6: Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door de De Goesterij BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten ingeval van herroeping:

 • Artikel 7.7: Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Artikel 7.8: Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal de De Goesterij BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de De Goesterij BV of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Levering

 • Artikel 8: De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van transport voor rekening van de wederpartij komen. De Goesterij BV bepaalt de keuze van het vervoermiddel /transporteur.

Risico

 • Artikel 9: Indien levering geschiedt in overeenstemming met artikel 8, zijn de zaken voor risico van De Goesterij BV tot het moment van lossen.

Verplichtingen van de afnemer

 • Artikel 10: Indien aan de wederpartij wordt geleverd dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de leverbon of het vervoersdocument te laten aantekenen.

Claims

 • Artikel 11.1: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient binnen 24 uur, na levering, schriftelijk dan wel per e-mail aan De Goesterij BV gedaan te worden. De termijn van 24 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering  aan een derde geschiedt.
 • Artikel 11.2: Indien de wederpartij eventuele tekorten en/of beschadigingen niet op de leverbon/vervoersdocument heeft aangetekend, kan geen beroep tegen De Goesterij BV worden gemaakt
 • Artikel 11.3: De bewijslast dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
 • Artikel 11.4: Wanneer de wederpartij aan De Goesterij BV klachten kenbaar maakt over geleverde zaken, dan dient de wederpartij De Goesterij BV in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren  zo nodig door afgifte van de goederen. In geval dat de klachten ongegrond zijn komen alle gemaakte kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij.
 • Artikel 11.5: De wederpartij blijft verplicht tot betaling en afname volgens afspraak, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, ook indien de wederpartij reclameert.
 • Artikel 11.6: Bij annulering van deelname aan een workshop/bedrijfsuitje, tot 24 uur voor aanvang van de workshop/bedrijfsuitje, kan door De Goesterij BV € 25.00 p.p.in rekening worden gebracht in verband met gemaakte kosten. Valt de annulering binnen 24 uur voor aanvang  dan zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid voor geleverde producten en diensten

 • Artikel 12.1: in het geval door De Goesterij BV garantie is verstrekt op geleverde zaken en diensten, wordt aansprakelijkheid aanvaard, voor zover dit uit de garantie voortvloeit;  Aansprakelijkheid wordt opgeheven na 3 maanden en in het geval van overmacht. De aansprakelijkheid van De Goesterij BV is beperkt tot een bedrag van 100% van het factuurbedrag;
 • Artikel 12.2: Indien De Goesterij BV niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag met maximaal de hoogte van 100% van het factuurbedrag.

Levertijden

 • Artikel 13.1: Tenzij anders overeengekomen, zijn de door De Goesterij BV opgegeven levertijden niet te beschouwen als bindende termijnen. Artikel13.2: Vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen kan geen aanleiding zijn  tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Artikel 13.3: De aansprakelijkheid van De Goesterij BV voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is  beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. De Goesterij BV is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

 • Artikel 14.1: Betaling dient te geschieden zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Artikel 14.2: Indien de wederpartij  verzuimt zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij De Goesterij BV de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Waarbij de rentekosten per maand worden berekend vanaf 14 dagen na factuurdatum.
 • Artikel 14.3: De Goesterij BV heeft het recht  te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch  zullen betalingen eerst in mindering worden gebracht op  incassokosten.

Eigendomsbehoud

 • Artikel 15.1: Door De Goesterij BV geleverde zaken zijn eigendom van De Goesterij BV, totdat de wederpartij de geleverde zaken betaald heeft en eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
 • Artikel 15.2: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen tegenover De Goesterij BV niet nakomt, is De Goesterij BV gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij weg te halen. De wederpartij dient De Goesterij BV hiertoe de volledige medewerking te verlenen. Bij in gebreke blijven hiervan is de wederpartij De Goesterij BV een boete verschuldigd van 10% van de openstaande som per dag.
 • Artikel 15.3:De wederpartij verplicht zich tegenover De Goesterij BV om in het geval dat derden rechten op  eigendommen van De Goesterij BV doen gelden, De Goesterij BV hiervan op de hoogte te stellen.
 • Artikel 15.4: De wederpartij verplicht zich tegenover De Goesterij BV om medewerking te verlenen aan alle maatregelen die De Goesterij BV,  ter bescherming van haar eigendommen, wil treffen.

Toepasselijk recht en geschillen.

 • Artikel 16.1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Goesterij BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Artikel 16.2: De rechter in de vestigingsplaats van De Goesterij BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Goesterij BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Artikel 16.3: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deelname en aansprakelijkheid.

 • Artikel 17.1 Deelname aan Workshops en Bedrijfsuitjes georganiseerd door De Goesterij BV gebeurd op eigen risico.
 • Artikel 17.2  De Goesterij BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan lichaam , kleding of andere eigendommen van deelnemers.

28-12-2018 | De Goesterij BV | Disclaimer